Danh Sách máy chủ

Naruto 419 12:00 20/2

Tiêu Vàng Và Lễ Kim Nhận Quà Từ 15.7 - 19.7

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

+ Sự kiện tiêu nhận quà :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 15.7 đến 19.7

+ Điểm sẽ được tính bằng sự kiện tửu quán làng lá ( bắt buộc có hình ảnh sự kiện )

+ Nhẫn giả tham gia sự kiện , báo danh về page để kiểm tra mốc tiêu để nhận quà

+ Các Nhẫn Giả không báo về page sẽ không sử lý sau khi kết thúc sự kiện

+ Cứ 1 vàng hoặc 1 lễ kim bạn tiêu sẽ có 1 điểm ở sự kiện

 

+ Phần quà của sự kiện :

 

Mốc 1 : 500.000 điểm tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x40

2. Đá vương giả x999

3. Ngọc thất lạc x999

4. Ngọc tinh x500

5. Lễ bao hoàn mỹ x 5.000

6. Đá tăng cấp tộc văn x999

 

Mốc 2 : 2.000.000 điểm tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x100

2. Đá vương giả x 2.000

3. Ngọc thất lạc x 2.000

4. Ngọc tinh x 1.000

5. Lễ bao hoàn mỹ x 15.000

6. Đá tăng cấp tộc văn x 2.000      

7. Đá thăng cấp thiên phú x999

 

Mốc 3 : 5.000.000 điểm tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x200

2. Đá vương giả x 5.000

3. Ngọc thất lạc x 5.000

4. Ngọc tinh x 2.000

5. Lễ bao hoàn mỹ x 20.000

6. Đá tăng cấp tộc văn x 2.000

7. Đá thăng cấp thiên phú x2000

 

Mốc 4 : 10.000.000 điểm tích lũy

1. Đá tăng bậc trang sức x300

2. Đá vương giả x 5.000

3. Ngọc thất lạc x 5.000

4. Ngọc tinh x 2.000

5. Lễ bao hoàn mỹ x 40.000

6. Đá tăng cấp tộc văn x 2.000

7. Đá thăng cấp thiên phú x2000