Danh Sách máy chủ

Naruto S440 10:00 16/7

Sự Kiện Nạp Tích Lũy Và X2 Điểm Shop & Cập Nhật Shop Đổi New

Chào mừng các Nhẫn Giả đã quay trở lại Lục Đạo 

Cùng đón sự kiện hấp dẫn cùng Maruko nha

**************

+ Sự kiện nạp tích lũy nhận thưởng chu kì 10 ngày :

Cách tham gia : 

+ Từ ngày 19.6 đến 28.6

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm tích lũy

+ Đạt tích lũy liên hệ về page game để nhận thưởng mốc

 

Phần quà của sự kiện nạp tích lũy

1.Nhận thêm điểm đổi quà :

- Khi nạp tích lũy vào game 250k nhận thêm 500.000 điểm đổi shop

- Khi nạp tích lũy vào game 750k nhận thêm 500.000 điểm đổi shop

- Khi nạp tích lũy vào game 1.500k nhận thêm 1.000.000 điểm đổi shop

- Khi nạp tích lũy vào game 3.000k nhận thêm 1.000.000 điểm đổi shop

- Khi nạp tích lũy vào game 6.000k nhận thêm 3.000.000 điểm đổi shop

- Khi nạp tích lũy vào game 12.000k nhận thêm 6.000.000 điểm đổi shop

- Khi nạp tích lũy vào game 20.000k nhận thêm 10.000.000 điểm đổi shop

 

2.Nhận thêm gói quà tích nạp :

Mốc 1.000.000 tích lũy

+ Lễ Kim x200.000

+ Vàng x200.000

+ Hộp Huy Chương Cao Cấp x10

+ Đá thăng cấp thiên phú x500

+ Đá tẩy luyện thiên phú x50

+ Tộc Văn Thăng Cấp x500

+ Phù tăng cấp huy chương x200

+ Phù tẩy luyện huy chương x50

+ Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Mốc 3.000.000 tích lũy

+ Lễ Kim x400.000

+ Vàng x400.000

+ Hộp Huy Chương Cao Cấp x30

+ Đá thăng cấp thiên phú x999

+ Đá tẩy luyện thiên phú x100

+ Tộc Văn Thăng Cấp x999

+ Phù tăng cấp huy chương x500

+ Phù tẩy luyện huy chương x100

+ Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Mốc 6.000.000 tích lũy

+ Lễ Kim x600.000

+ Vàng x600.000

+ Hộp Huy Chương Cao Cấp x50

+ Đá thăng cấp thiên phú x2000

+ Đá tẩy luyện thiên phú x200

+ Tộc Văn Thăng Cấp x2000

+ Phù tăng cấp huy chương x1000

+ Phù tẩy luyện huy chương x200

+ Lễ bao hoàn mỹ x5.000

 

Mốc 12.000.000 tích lũy

+ Lễ Kim x800.000

+ Vàng x800.000

+ Hộp Huy Chương Cao Cấp x100

+ Đá thăng cấp thiên phú x4.000

+ Đá tẩy luyện thiên phú x500

+ Tộc Văn Thăng Cấp x5.000

+ Phù tăng cấp huy chương x2.000

+ Phù tẩy luyện huy chương x500

+ Lễ bao hoàn mỹ x10.000

 

Mốc 20.000.000 tích lũy

+ Lễ Kim x2.000.000

+ Vàng x2.000.000

+ Hộp Huy Chương Cao Cấp x100

+ Đá thăng cấp thiên phú x5.000

+ Đá tẩy luyện thiên phú x1.000

+ Tộc Văn Thăng Cấp x10.000

+ Phù tăng cấp huy chương x5.000

+ Phù tẩy luyện huy chương x1.000

+ Lễ bao hoàn mỹ x20.000

 


+ Sự kiện nạp tích lũy nhận thưởng chu kì 5 Day x2 Điểm Shop 

Cách tham gia : 

+ Từ ngày 19.6 đến 23.6

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm tích lũy

+ Đạt tích lũy liên hệ về page game để nhận thưởng mốc

+ X2 điểm shop ví dụ : nạp 250.000 xu = 250.000 + 250.000 ( 500.000 điểm shop )

 

Phần quà của sự kiện nạp tích lũy

Gói 1 : 500.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 200.000

2. Vàng x 200.000

3. Đá vương giả x500

4. Ngọc thất lạc x500

5. Ngọc tinh x500

6. Lõi thần khí x500

7. Pháp khí thăng cấp phù x500

8. Lễ bao hoàn mỹ x3.000

 

Gói 2 : 1.500.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 200.000

2. Vàng x 200.000

3. Đá vương giả x500

4. Ngọc thất lạc x500

5. Ngọc tinh x500

6. Lõi thần khí x500

7. Pháp khí thăng cấp phù x500

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Cánh tùy chọn x10

 

Gói 3 : 3.000.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 250.000

2. Vàng x 250.000

3. Đá vương giả x500

4. Ngọc thất lạc x500

5. Ngọc tinh x500

6. Lõi thần khí x500

7. Pháp khí thăng cấp phù x500

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Cánh tùy chọn x10

 

Gói 4 : 6.000.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 250.000

2. Vàng x 250.000

3. Đá vương giả x500

4. Ngọc thất lạc x500

5. Ngọc tinh x500

6. Lõi thần khí x500

7. Pháp khí thăng cấp phù x500

8. Lễ bao hoàn mỹ x5.000

9. Cánh tùy chọn x16

 

Gói 5 : 12.000.000 tích lũy

1. Lễ Kim x 1.000.000

2. Vàng x 1.000.000

3. Đá vương giả x999

4. Ngọc thất lạc x999

5. Ngọc tinh x999

6. Lõi thần khí x999

7. Pháp khí thăng cấp phù x999

8. Lễ bao hoàn mỹ x10.000

9. Cánh tùy chọn x36


+ Shop đổi quà :

Cánh tham gia : 

+ Từ ngày 19.6 – 23.6

+ Nạp thẻ trực tiếp + đổi xu sẽ có điểm để tham gia sự kiện 

 

+ Vật Phẩm có thể đổi : 

- Túi quà huyết kế x1 ( 500.000 điểm ) 

- Tộc văn & vòng sáng x1 ( 500.000 điểm ) 

- Phù thăng cấp huy chương x200 ( 250.000 điểm ) 

- Phù tẩy luyện huy chương x50 ( 250.000 điểm ) 

- Mảnh dị giới x5000( 500.000 điểm ) 

- Quyển Đồ Giám x500 ( 250.000 điểm ) 

- Mảnh chiến thần x 20 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh toản x999 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh ngọc x500 ( 250.000 điểm ) 

- Tinh thạch x200 ( 250.000 điểm )

- Tiên linh tinh thạch x150 ( 250.000 điểm ) 

- Áo Nghĩa x 50.000 ( 100.000 điểm )

- Tiềm năng hoàn cực phẩm x2000( 500.000 điểm ) 

- Lễ bao quả hoàn mỹ x999 ( 500.000 điểm ) 

- Đá vương giả x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc tinh x 400 ( 500.000 điểm ) 

- Ngọc thất lạc x500 ( 500.000 điểm ) 

- Phù thăng cấp pháp khí x500 ( 500.000 điểm ) 

- Đá tăng cấp trang bị x 200 (250.000 điểm)

- Đá tăng cấp trang sức x 200 (250.000 điểm) 

- Quân lương thần phẩm x200 ( 100.000 điểm ) 

- Cánh tùy chọn x1 ( 300.000 điểm ) 


+ Pet có thể đổi ( giới hạn 10 pet ) 

- Pet : Blue Eyes White Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : La'eeb ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue Eyes Ultimate Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Blue-Eyes Chaos MAX Dragon ( 200.000 điểm )

- Pet : Dragonmaid Sheou ( 250.000 điểm )

- Pet : Stardust Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Branded Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Starry Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Gear Reactor Dragon ( 250.000 điểm )

- Pet : Conductor Tyra  ( 250.000 điểm )

- Pet : Shooting Quasar Dragon  ( 250.000 điểm )

- Pet : Doremon ( 250.000 điểm )

- Pet : Ninneko ( 250.000 điểm )

- Pet : Tonton ( 250.000 điểm )

- Pet : Toriyama Arika ( 300.000 điểm )

-------------------------

+ Trang Bị có thể đổi  ( Giới hạn 1 kỳ 5 set )  

- Trang Bị Pain ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Amulet  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Guren   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Sunfire  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Yaksa   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Moonlit  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Vylon  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Infernity  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Butterfly   ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Arcane  ( 500.000 điểm ) 6 món

- Trang Bị Mekansm  ( 500.000 điểm ) 6 món ( giới hạn 1 ) 

------------------------------

+ Trang Sức có thể đổi  ( Giới hạn 1 kỳ 5 set )  

- Trang Sức Pain ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Amulet  ( 700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Guren  ( 700.000 điểm) 8 món

- Trang Sức Sunfire   (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Yaksa  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Moonlit  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Vylon  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Infernity  (700.000 điểm ) 8 món

- Trang Sức Butterfly   ( 700.000 điểm ) 8 món 

- Trang Sức Arcane   ( 700.000 điểm ) 8 món 

 

------------------------------

+ Tướng có thể đổi ( giới hạn 5 tướng /1 kỳ )

1. Hàng Đầu

- Sasuke&Naruto (500.000 điểm )

- Jiongu Kakuzu (500.000 điểm )

- Pain·Animal Path (500.000 điểm )

- Uế Thổ Hanzou (500.000 điểm )

- Boruto Uzumaki (500.000 điểm )

- Han (500.000 điểm )

- Sakura Warrior  (1.000.000 điểm )

 

 

 2. Hàng Giữa

- Warlord Sakura (500.000 điểm )

- Sixth Mizukage (500.000 điểm )

- Sixth Kawaki (500.000 điểm )

- First Hokage (500.000 điểm )

- Cyber Naruto (500.000 điểm )

- Summer Kushina (500.000 điểm )

- Hashirama&Madara  (1.000.000 điểm )

- Otsutsuki Jigen  (1.000.000 điểm )

 

3. Hàng Sau

- Neji [Âm Dương] (500.000 điểm )

- Uzumaki Menma (500.000 điểm )

- Summer Pain (500.000 điểm )

- Minato Cửu Vĩ  (500.000 điểm )

- Orochimaru [ Boruto ] ( 500.000 điểm ) 

- Nezuko ( 1.000.000 điểm ) 

- Uchiha Hikari ( 1.000.000 điểm ) 

- Otsutsuki Isshiki ( 1.000.000 điểm )  

- Indra&Ashura ( 1.000.000 điểm )