Danh Sách máy chủ

Naruto S231 10:00 22/02/2020

Đặc Sắc

GIớI THIệU NHẫN GIả

- Danh sách 1 số nhẫn giả chú ý của game Naruto Lục Đạo :

1.  Momoshiki Otsutsuki

2.  Ay & Bee

3.  Chiriku

4.Obito & Zetsu

Còn nhiều tướng nữa sẽ cập nhật sau ....