Danh Sách máy chủ

Naruto S210 10:00 04/12/2019

Sự Kiện

Sự KIệN QUỹ TRưởNG THàNH HOàN TRả 200%

Xin chào các nhẫn giả chào mừng các bạn đến với sự kiện tuần này.

KẾ HOẠCH TRƯỞNG THÀNH

1. Thăng Cấp Bậc Nhẫn

Mua gói Lễ Bao nhận quà theo cấp độ.

 

2. Quỹ Trưởng Thành

Chỉ có thể mua 1 trong các loại Quỹ.

Quỹ trả lễ 200% số Vàng đã sử dụng mua Quỹ.

Quỹ phát qua thư mỗi ngày, tổng cộng có 20 phần.

3. Đầu Tư Nhẫn Quốc

Đầu tư Ngũ Đại Nhẫn Quốc  dùng Vàng để tham gia.

Đầu tư nhận Vàng trả lễ tối đa 200% theo thứ tự mở Nhẫn Quốc.

MÈO CHIÊU TÀI

  Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game  sẽ kích hoạt Mèo

 Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt 1 lần nhận trả lễ 5 ngày.

 Nạp 1 Lần 20000 nhận cả 3 Mèo.

TẶNG LỄ

 Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp 1 Lần sẽ nhận được Lễ Bao Vàng tặng thêm.

 Sau khi nhận Lễ Bao hoạt động sẽ kết thúc.

NHẪN GIẢ TẬP KẾT LỆNH

Trong thời gian sự kiện người chơi Nạp Vàng vào game sẽ nhận được Danh Nhẫn Lục.

Danh Nhẫn Lục dùng để mua và đổi các vật phẩm trong sự kiện.